برس های سیمی

ساخت شرکت Kullen Koti آلمان

برس دیسکی فلزی

برس سیلندری و کاسه ای فلزی

برس های خراش دهی دستی

برس های خراش دهی دستی