تکنولوژی گیرایش انقباضی ابزار

مخصوص هلدرهای ابزار

دستگاه گیرایش انقباضی هایمر

Power Clamp Nano

دستگاه گیرایش انقباضی هایمر

Power Clamp Basic

دستگاه گیرایش انقباضی هایمر

Power Clamp Economic Plus

دستگاه گیرایش انقباضی هایمر

Power Clamp Comfort

دستگاه گیرایش انقباضی هایمر

Power Clamp Preset NG

دستگاه گیرایش انقباضی هایمر

Power Clamp Preset i4.0

دستگاه گیرایش انقباضی هایمر

Power Clamp Profi Plus NG

دستگاه گیرایش انقباضی هایمر

Power Clamp Sprint i4.0