موتور گیربکس های باور آلمان HiflexDRIVE

موتور گیربکس-باور-hiflexdrive-standard

Standard

Aseptic

Stainless Steel