سیستم-های مربوط به صنعت جوشکاری

تمیز کردن جوش و حذف جوش خوردگی

سیستم های مربوط به صنعت جوشکاری

SURFOX-THE WELD SEAM CLEANER