سیستم های شستشوی دستی

راه حلی مطلوب برای تمیز کردن قطعات

شست و شوی دستی قطعات
مدل GT COMPACT
شست و شوی قطعات صنعتی دستی
مدل GT MAXI
شست و شوی قطعات صنعتی دستی بیو
مدل BIO-CIRCLE-HP