سری LASERTEC powerdrill

ماشینکاری لیزر برای سوراخکاری لیزر 5 محور

LASERTEC 50 PowerDrill

LASERTEC 80 PowerDrill

LASERTEC 130 PowerDrill