پمپ سرامیکی

پمپ های اسیدی فریاتک (انتقال مواد با خورندگی بالا)

پمپ سرامیکی

FNC – STANDARDIZED CHEMICAL PUMP IN CERAMIC

پمپ سرامیکی اسیدی

FGP – LIQUID RING VACUUM PUMP IN CERAMIC