پمپ بشکه کش

مورد استفاده برای تخلیه و پر کردن بشکه از انواع مایعات

Lutz Pump Set B2 Vario PP

Lutz Pump Set B2 Vario SS